ป่าไม้ มีประโยชน์กับโลกอย่างไร

forespiccnew

forespicc

บนโลกมีป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของแผ่นดินทั้งหมด มันเป็นพื้นฐานอินทรีย์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่หลากหลายที่สุดในโลก สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดต่างต้องพึ่งพาธรรมชาติ รวมถึงพวกเราเองก็เช่นกัน แต่เรามักจะมองข้ามสิ่งนั้นไปในเมื่อความเจริญในอารยธรรมของมนุษย์เริ่มแผ่ขยาย ตอนนี้มนุษย์ได้ทำลายพื้นที่ป่าไปกว่าล้านเอเคอร์ในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อนทำให้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศที่มีค่าที่สุดของโลก

ป่าเปรียบเสมือนเครื่องช่วยหายใจของสิ่งมีชีวิต

ออกซิเจนที่ถูกผลิตขึ้นจากต้นไม้ในป่านั้น มันสามารถช่วยให้เรามีอากาศบริสุทธิ์หายใจได้ในแต่ละวัน โดยมันทำหน้าที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออก หรือจากการผลิต ต้นไม้ใบที่โตเต็มที่คาดว่าจะผลิตออกซิเจนเพียงพอสำหรับ 2 – 10 คน ในขณะที่ในท้องทะเลเรามี “แพลงก์ตอน” พืชในมหาสมุทรที่สามารถผลิตออกซิเจนได้มากถึงครึ่งหนึ่งของโลก แต่ป่าไม้ยังคงเป็นแหล่งสำคัญของอากาศที่บริสุทธิ์

พวกมันเป็นมากกว่าแค่ต้นไม้

เกือบครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ที่รู้จักของโลกอาศัยอยู่ในป่ารวมถึง 80% ของความหลากหลายทางชีวภาพบนบก  ความหลากหลายนั้น ในป่าเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมาย เช่น แมลงกับหนอนที่ทำงานและหาสารอาหารจากในดิน ผึ้งกับนกที่กระจายเรณูและเมล็ดพืช ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสำหรับระบบนิเวศและเศรษฐกิจของมนุษย์ แต่ก็มีการคุกคามเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกโดยจากการทำลายป่าไม้

เป็นถิ่นอาศัยเก่าแก่ของมนุษย์

ประชากรประมาณ 300 ล้านคนอาศัยอยู่ในป่าทั่วโลก รวมถึงชนพื้นเมืองประมาณ 60 ล้านคน ซึ่งการอยู่รอดขึ้นอยู่กับพื้นที่ป่าเกือบทั้งหมด มีอีกหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ตามแนวหรือใกล้กับแนวป่า แม้แต่ต้นไม้ในเมืองก็สามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและลดอาชญากรรมรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ

 ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยรักษาอุณภูมิของโลก

ต้นไม้มีวิธีการเอาชนะความร้อนได้อีกวิธีหนึ่ง คือดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนขึ้น พืชต้องการคาร์บอนไดอ็อกไซด์เพื่อสังเคราะห์แสง แต่ตอนนี้อากาศในโลกหนาขึ้นด้วยการปล่อยก๊าซของโรงงานอุตสาหกรรมที่ป่าต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนเพียงแค่หายใจ คาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้ถูกเก็บไว้ในไม้ใบและดิน มานานกว่าหลายศตวรรษ

พวกมันช่วยทำให้พื้นดินมั่นคง

เครือข่ายรากของป่าไม้ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพื้นดิน ค้ำจุนรากฐานของระบบนิเวศทั้งหมดจากการกัดเซาะของลมหรือน้ำ ไม่เพียงแต่การตัดไม้ทำลายป่าจะทำลายทุกสิ่ง แต่การพังทลายของดินสามารถก่อให้เกิดปัญหาใหม่ที่คุกคามชีวิตเช่น แผ่นดินถล่ม และพายุฝุ่น อีกทั้งยังช่วยให้ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์ด้วย